Mantras

 

Om, Aim, Hrim, Klim, Chamunday, Viccee

Om Namaha Shivaya

Gayatri mantra
Om Bhur Buvaha Suvaha
Thath Savithur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yonaha Prachodayath

 

Mrityunjaya Mantra
Om Tryambakam Yajaamahe
Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanaat
Mrityor Muksheeya Ma-Amritaat

 

Sarve Bhavantu Sukhina ,
Sarve Santu Niramaya,
Sarve Bhadrani Pashyantu ,
Maa Kaschit Dukha Bhagh Bhavet

Laisser un commentaire